Skip to main content

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ Course Design for Business CMU-MOOC

เกี่ยวกับรายวิชา

การออกแบบการเรียนรู้สำหรับองค์กรภาคธุรกิจ เป็นการศึกษาถึงการปรับชีวิตที่ต่อเนื่องจากห้องเรียนซึ่งเป็นการให้การศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานการเริ่มชีวิต เมื่อเดินข้ามเข้าสู่ตลาดแรงงานในซีกโลกธุรกิจ เป็นการออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อปรับสภาพ นำการศึกษาพื้นฐานมาเป็นความสามารถและศักยภาพในการสร้างความสำเร็จในงานเพื่อสร้างความสำเร็จในชีวิต การเรียนรู้ในวิชานี้เป็นวิธีปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน

1. ANALYSIS: การหาความต้องการในการฝึกอบรม

2. DESIGN: การวิเคราะห์และนำผลการวิเคราะห์มาออกแบบหลักสูตรในการอบรม

3. DEVELOPMENT: การพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามขั้นตอนและครบองค์ประกอบ

4. IMPLEMENTATION: การจัดการฝึกอบรมตามเป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์

5. EVALUATION: การออกแบบแบบฟอร์มการวัดผลในรูปแบบต่างๆ

พร้อมทั้งให้ตัวอย่างจริงในการออกแบบหลักสูตรขององค์กรธุรกิจชั้นนำระดับประเทศ

ความรู้พื้นฐานของผู้เรียน

ผู้ที่สนใจ และสามารถเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี

ผู้สอนประจำรายวิชา

Course Staff Image #1

นางเนาวรัตน์ บำรุงจิตต์

Mrs.Naowarat Bumrungchit

  1. Course Number

    CMU013
  2. Estimated Effort

    1 Hour/Week
Enroll