Skip to main content

การสอนงาน Coaching CU-MOOC

Enrollment is Closed

รายวิชา

การสอนงาน

Coaching

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

วันที่เปิด-ปิดเรียน

22 ม.ค. 2561 - 2 มี.ค. 2561

อาจารย์ผู้สอน

ดร.ปัทมา จันทวิมล

อาจารย์สุวคนธ์ วงศ์ษาธรรมโชติ

e-mail : cu01.mooc@gmail.com

 

คำอธิบายรายวิชา

พฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากรกับความจำเป็นที่ต้องมีการสอนงาน หลักการและความสำคัญของการสอนงาน การวางแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal ปัจจัยและกระบวนการของการสอนงานตามหลัก GROW Model การให้ข้อมูลป้อนกลับโดยใช้หลักการ STAR Model และแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถจำแนกลักษณะพฤติกรรมการปฏิบัติงานของบุคลากร

2. ผู้เรียนสามารถเขียนแผนการสอนงานตามหลัก SMART Goal

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสอนงานตามหลัก GROW Model

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการให้ข้อมูลป้อนกลับตามหลัก STAR Model

5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวทางการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพ

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

  "สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA"

 1. Course Number

  cu010
 2. Classes Start

  Jan 22, 2018
 3. Classes End

  Mar 02, 2018
 4. Estimated Effort

  1.30 - 2 ชั่วโมง/สัปดาห์