Skip to main content

คำอิบายรายวิชา

   ระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

   1. ผู้เรียนมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองในการเรียนรู้

   2. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการปลูกพืช สรีรวิทยาพืช การขยายพันธุ์พืช การผลิตเมล็ดพันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์พืชสำหรับเพาะปลูก ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมต่อการเจริญเติบโตของพืช และการจัดการหลังเก็บเกี่ยว

   3. ผู้เรียนมีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการปลูกพืช โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อสรุปที่ได้ในการแก้ไขปัญหาหรืองานอื่นๆ

   4. ผู้เรียนมีจิตสำนึกต่อภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

   5. ผู้เรียนสามารถระบุ เข้าถึง และคัดเลือกแหล่งข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืช จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้

คุณสมบัติผู้เรียน

   นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจการปลูกพืชสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้

เกณฑ์การวัดผล

   พิจารณาจากเวลาในการเรียน การทำกิจกรรมในบทเรียน การทำแบบฝึกหัด (80% ขึ้นไป)

ทีมผู้สอนและพัฒนา MOOC

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ผศ.ดร.ลำแพน ขวัญพูล
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ดร.อรอุมา รุ่งน้อย
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ดร.พัชราภรณ์ สุวอ
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ดร.ช่อแก้ว อนิลบล
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

ดร.พจนา สีขาว
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Course Staff Image #2

ผู้สอน

อ.วนิดา ดวงก้งแสน
อาจารย์จากสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน e-Mail

kmitl.mooc@thaicyberu.go.th

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    kmitl006
  2. Classes Start

    May 01, 2017
Enroll