Skip to main content

การออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์|Computer Based Graphics Design KMUTT-MOOC

Enrollment is Closed

เกี่ยวกับรายวิชา

            การศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการสื่อสารด้วยงานกราฟิก นวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกบนสื่อสิ่งพิมพ์ ขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบกราฟิก

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 • LO1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญและองค์ประกอบของการออกแบบกราฟิกโดยใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • LO2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิก การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก และการสื่อสารด้วยงานกราฟิกได้
 • LO3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการออกแบบกราฟิกได้
 • LO4 : ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับขอบข่ายและกระบวนการออกแบบกราฟิกในสื่อต่าง ๆ ได้
 • LO5 : ผู้เรียนสามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสร้างสรรค์งานกราฟิกได้

คุณสมบัติของผู้เรียน

 • นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอาชีวศึกษา
 • นิสิตและนักศึกษาระดับปริญญาตรี
 • ผู้ที่สนใจและประชาชนทั่วไป

เกณฑ์การวัดผลของรายวิชา

 1. การประเมินผลระหว่างเรียน (Formative Assessment) วัดจากการทำแบบทดสอบหลังเรียนประจำโมดูลการเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 50
 2. การประเมินผลหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) วัดจากการทำแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละ 50
 3. การตัดสินให้ผ่าน (Pass) และการให้ประกาศนียบัตร (Certificate) เมื่อผู้เรียนได้คะแนนรวมทั้งหมด ตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยระบบจะแสดงใบประกาศนียบัตรให้อัตโนมัติในแถบเมนู Progress ซึ่งผู้เรียนสามารถ Save หรือสั่งพิมพ์ได้ด้วยตนเอง ดังนั้นผู้เรียนจึงควรเข้าเรียนและทำกิจกรรมการเรียนรู้ให้ครบทุกโมดูลการเรียนรู้

อาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรกฤช มณีวรรณ

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #3

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรัญญา เชื้อทอง

ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้ช่วยสอน

Course Staff Image #1

นายวิษณุ นิตยธรรมกุล

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #2

นายภรัณยู อรสุทธิกุล

นักศึกษาปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีการเรียนรู้และสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Course Staff Image #3

นางสาวเมธาวี อำนวยวุฒิโรจน์

นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาและสื่อสารมวลชน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

            ผู้เรียนควรมีอุปกรณ์ต่าง ๆ (Devices) อาทิ เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ที่มีความละเอียดของหน้าจอ (Resolution) ไม่ต่ำกว่า 1024 x 768 Pixel โดยอุปกรณ์ต่าง ๆ จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (High Speed Internet) ที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 512 Kbps โดยผู้เรียนสามารถเข้าถึงบทเรียนได้ทุกระบบปฏิบัติการ (Operating System) ผ่านเว็บเบราเซอร์ (Web Browser)

Creative Common
สัญญาอนุญาตสิทธิ์ 

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons
ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  kmutt007
 2. Classes Start

  Jan 08, 2018
 3. Classes End

  Mar 03, 2018
 4. Estimated Effort

  02.00