Skip to main content

ความรู้พื้นฐานการใช้งาน Adobe Illustrator CS5 RajabhatMahasarakhamUniversityX

About This Course

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความสามารถ หลักการทํางานของโปรแกรม หลักการสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์โครงสร้างข้อมูลสําหรับกราฟิก เทคนิคการสร้างและการเก็บภาพ การย่อภาพ การขยายภาพ การย้ายตําแหน่ง การหมุนการตัดภาพ กระบวนการสร้างภาพและระบายสีการทําภาพเคลื่อนไหว รูปกราฟิก แทรกไฟล์เสียง และการพิมพ์งานทั้งยังศึกษาหลกัการออกแบบเทคนิคการใช้โปรแกรมการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนํามาประยกุ ต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานปฏิบตักิารออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรมกราฟิก

 1. Course Number

  MOOC_Ai1
 2. Classes Start

  Jul 15, 2017
 3. Classes End

  Jul 07, 2018
 4. Estimated Effort

  1:30
Enroll