Skip to main content

Transportation and Network Design UTCC

แนะนำรายวิชา:

วิชา UTCC001 Transportation Planning and Design - การวางแผนและออกแบบการขนส่งนี้ จะแนะนำให้ผู้เรียนทราบถึงรูปแบบของการขนส่ง ข้อดี/ข้อเสียของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง/การกระจายสินค้า การกำหนดเส้นทางในการขนส่ง การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อวางแผนและจัดเส้นทางการขนส่ง
-------------------------------------------------------------------------------------------


คุณสมบัติผู้เรียน/ความรู้พื้นฐานที่ควรมีมาก่อน:

 • มีความรู้พื้นฐานในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดี
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์พื้นฐานระดับปานกลางถึงดีมาก
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม MicroSoft Excel ได้ดี
  -------------------------------------------------------------------------------------------


อาจารย์ผู้สอน:

อ.ดร.นันทิ สุทธิการนฤนัย (Dr.Nanthi Suthikarnnarunai)
     – ผู้รับผิดชอบรายวิชา (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)


อ.ดร.ปรัชญ์ บุญแซม (Dr.Prat Boonsam)
     – อาจารย์ผู้ช่วยสอน (มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา)


อ.วิชญุตร์ ทิมาบุตร (Mr.Witchayut Timaboot)
     – อาจารย์ผู้ช่วยสอน (วิทยาลัยเซาท์อีสท์บางกอก)
-------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มเป้าหมายของรายวิชา :

นักศึกษา ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบหรือการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ หลักสูตรด้านการออกแบบหรือจัดการการขนส่ง ผู้ประกอบการด้านการผลิตสินค้า ผู้ประกอบการด้านการขนส่งสินค้า และผู้สนใจทั่วไป
-------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

LO1: สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของการขนส่งในรูปแบบต่างๆ และสามารถวิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อดี / ข้อเสีย ของการขนส่งในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสามารถอธิบายเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดเส้นทางการขนส่งได้


LO2: สามารถดำเนินการเลือกรูปแบบของการขนส่งที่เหมาะสมสำหรับการขนส่งสินค้าของกรณีศึกษาที่กำหนดให้ได้ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัญหาอุปสรรค ที่ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยสร้างกิจกรรมและการประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์รูปแบบต่างๆ ได้ เช่น แบบฝึกหัด และการวัดผลแบบอัตโนมัติ, การอภิปราย


LO3: สามารวางแผนและการออกแบบโครงข่ายการขนส่ง อธิบายถึงลักษณะเฉพาะของโครงข่ายการขนส่งแต่ละประเภทได้ และสามารถวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกรูปแบบโครงข่ายการขนส่งแต่ละประเภทได้


LO4: สามารถเข้าใจและอธิบายถึงเทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดการกระจายสินค้า ในโครงข่ายการขนส่งสินค้าประเภทต่างๆ และสามารถดำเนินการเลือกใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์เบื้องต้นที่เหมาะสมเพื่อการจัดการการกระจายสินค้าเพื่อก่อให้เกิดต้นทุนต่ำที่สุดได้


LO5สามารถเข้าใจและอธิบายถึงวิธีการใช้เครื่องมือ Microsoft EXCEL ในการจัดการกระจายสินค้าได้อย่างเชี่ยวชาญ


LO6: สามารถอธิบายถึงความสำคัญของการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับการจัดเส้นทางการขนส่งได้ และเข้าใจเกี่ยวกับข้อจำกัด ผลลัพท์ และการประยุกต์ในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดการเส้นทางการขนส่งได้
-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 1. Course Number

  UTCC001
 2. Classes Start

  May 01, 2017
Enroll