Skip to main content

การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ บุคลากรภาครัฐ (Personality Development for Work Efficacy Building of Government Officer)

Enrollment is Closed

คำอธิบายวิชา

เป็นรายวิชาที่อธิบายถึงหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ ซึ่งครอบคลุมหัวข้อเกี่ยวกับ แนวคิดทางจิตวิทยากับการรับรู้ของมนุษย์ แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ เทคนิคการพัฒนารูปลักษณ์ เทคนิคการพัฒนาการแต่งกาย เทคนิคการพัฒนาการแสดงท่าทาง และมารยาททางสังคม

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้(จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการและเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพได้

2.เพื่อให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์

สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”