Skip to main content

ธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ (Nature, Health, and Behaviors)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาธรรมชาติ สุขภาพ และพฤติกรรมมนุษย์ (Nature, Health, and Behaviors) มีเนื้อหาประกอบด้วย การทำความเข้าใจกับข้อมูลทางสุขภาพกายและจิตในยุคของข้อมูล การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทฤษฎีและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต การใช้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติจัดการกับความเครียด การใช้สิ่งแวดล้อมจัดการกับสมาธิล้า วงจรพฤติกรรมและการพัฒนาพฤติกรรม การใช้สิ่งแวดล้อมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การทำการทดลองเล็กและการสำรวจพฤติกรรมของตนเอง

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่เกี่ยวกับสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการลดความเครียดโดยใช้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้

3. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการลดอาการสมาธิล้าโดยใช้สภาพแวดล้อมและธรรมชาติรอบตัวได้

4. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการแบ่งแยกองค์ประกอบทางพฤติกรรมของตนที่ต้องการสร้างหรือเปลี่ยนแปลงได้

5. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมและติดตามผลได้

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษาด้านจิตวิทยา สุขภาพ และการออกแบบสิ่งแวดล้อม นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาตนเองในด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และพฤติกรรมต่างๆ ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน อ่านเอกสารประกอบการเรียนรู้ ทำกิจกรรมในบทเรียน และทำแบบทดสอบหลังเรียน ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

อาจารย์ ดร.พงศกร ศุภกิจไพศาล
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
e-mail: pongsakorn.sup@cmu.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”