Skip to main content

การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า(การทำพวงกุญแตตุ๊กตาชนเผ่า)

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของการแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผ้ามาเป็นส่วนประกอบร่วมกับวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถคิดคำนวณราคาต้นทุนและกำหนดราคาสินค้าได้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 18 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ X ชั่วโมง XX นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความเข้าใจความสำคัญของการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นได้
2. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้วัตถุดิบ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการทำพวงกุญแจตุ๊กตาชนเผ่าได้
3. ผู้เรียนมีทักษะในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “พวงกุญแจตุ๊กตาชนเผ่า” จากผ้าได้อย่างถูกต้องและสวยงาม
4. ผู้เรียนสามารถคิดต้นทุนและกำหนดราคาขายได้

คุณสมบัติผู้เรียน

กลุ่มประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่สนใจในการสร้างอาชีพหรือหารายได้เสริม

ความรู้พื้นฐานที่ผู้สนใจเรียนวิชานี้ต้องมีมาก่อน

มีทักษะการเย็บผ้าด้วยมือหรือใช้งานจักรเย็บผ้าได้เบื้องต้น

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 80% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางปัทมา คุ้มแถว
ตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรม
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวกิตติกา เที่ยงธรรม
ตำแหน่งหัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายรัฐธรรมนูญ อาจหาญ
ตำแหน่งหัวหน้างานบุคคลากร
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบการนำสื่อขึ้นระบบออนไลน์

นายสุรัตน์ สิงห์ทอง
ตำแหน่งหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ
สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยชุมชนมุกดาหารช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : mukcc@mukcc.ac.th เบอร์โทรศัพท์ : 042-049-749 กด 2

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    mukcc001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    2 ชั่วโมง
Enroll