Skip to main content

สื่อสารด้วยภาษากัมพูชาง่ายนิดเดียว

ฝึกทักษะการสนทนา ด้านการฟัง พูด ภาษาเขมร เกี่ยวกับการสนทนาทักทาย สนทนาทั่วไป จำนวนนับ สิ่งของเครื่องใช้ สนทนาด้านการค้า การสนทนาด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและสามารถนำสู่การประกอบอาชีพ เสริมสร้างเศรษฐกิจในชุมชน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 5 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 45 นาที)

1. สามารถสนนาและใช้คำศัพท์ในการทักทาย การแนะนำตัว ครอบครัว การแสดงความยินดี

2. สามารถสนทนาและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ สถานที่ อาชีพ สี เครื่องแต่งกาย เครื่องใช

3. สามารถสนทนาและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ จำนวนนับ ราคา การซื้อขาย เวลา วันเดือนปี

4. สามารถสนทนาและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ สถานที่พัก ทิศทาง การเดินทาง อาหาร ร้านอาหาร

5. สามารถสนทนาและใช้คำศัพท์เกี่ยวกับ อวัยวะ สุขภาพ อาการเจ็บป่วย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นางอัมพร สุคนเขตร์
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายพรชัย พันธุ์วิเศษ
ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางสาวนาฏยา อุดมพันธ์
ตำแหน่ง ครู วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นายภาณุ เภตรา
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail p_hanu_3"hotmail.com เบอร์โทรศัพท์ 037-425487

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    skcc001
  2. Classes Start

  3. Estimated Effort

    1-2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
Enroll