Skip to main content

การแปรรูปผลผลิตจากเคย ( Agricultural product processing from krill)

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเคย การแปรรูปผลผลิตจากเคย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ การเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์วัตถุดิบการทำน้ำซอสข้าวคลุกกะปิ สุขอนามัยในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเคย การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตจากเคย

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแปรรูปผลผลิตจากเคย

คุณสมบัติผู้เรียน

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

เกณฑ์การวัดผล

1. เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

2. ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา MOOC

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

ดร.กุณฑล งาเจือ
ตำแหน่ง : ครู วิทยะฐานครูชำนาญการพิเศษ หน่วยงาน : วิทยาลัยชุมชนตราด
หัวหน้าโครงการวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเคยตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

Course Staff Image #2

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาร่วม

นางฉัตรดาพร พุทธา
ตำแหน่ง : ประธานกลุ่มแปรรูปบ้านไม้รูด ตำบลไม้รูด จังหวัดตราด

ช่องทางติดต่อทีมผู้สอน

e-Mail : ngajua55@gmail.com, yadrung@tratcc.ac.th

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    tratcc001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์