Skip to main content

การทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองเบื้องต้น

Enrollment is Closed

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี การผลิตเส้นฝ้าย การย้อมสี และการทอผ้าฝ้าย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ควรอนุรักษ์ของชาวจังหวัดอุทัยธานี

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 60 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของผ้าทอจังหวัดอุทัยธานี

2. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถผลิตเส้นฝ้าย

3. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถย้อมสีเส้นฝ้าย

4. ผู้เรียนมีความรู้และสามารถในการทอผ้าฝ้าย

คุณสมบัติผู้เรียน

1. ประชาชนผู้สนใจด้านการทอผ้า

2. นักเรียน นักศึกษา

เกณฑ์การวัดผล

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน

ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

ทีมผู้รับผิดชอบรายวิชา

Course Staff Image #1

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

นางสาวทรายพร สิงหนนท์
ภาควิชา การทอผ้าฝ้ายพื้นเมืองเบื้องต้น
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี

cc

Creative commons สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org)
และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

  1. Course Number

    uthaicc001
  2. Classes Start

  3. Classes End

  4. Estimated Effort

    2 ชั่วโมง