Skip to main content

3D Animation by 3ds Max

 

 สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. เครื่องมือ และ ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม 3ds max

2. การสร้างโมเดลแก้ว 3 มิติ จากเส้น 2 มิติ

3. การสร้างโมเดลบ้านเบื้องต้น

4. การสร้างโมเดลแบบ Polygon เบื้องต้น

5. การสร้างโมเดลหุ่นยนต์

6. การใส่พื้นผิวให้กับวัตถุ

7. การใส่แสงเงาให้กับวัตถุในบทเรียนจะประกอบไปด้วย

- แบบทดสอบก่อนเรียน

- ส่วนของเนื้อหาที่เป็นวีดีโอบรรยายและสาธิตการใช้งานโปรแกรม

รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนในแต่ละหัวข้อเป็นไฟล์ .pdf

- แบบทดสอบหลังเรียนจัดทำโดย

นางสาวปวีณา ทองเอม

รหัสนิสิต 6014650717

นิสิตปริญญาโทชั้นปีที่ 2

สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่่อสารการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Enroll