Skip to main content

การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่ Counseling for Teachers Development in New Era NU-MOOC

Enrollment is Closed

รายวิชา

NU012 การให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาครูยุคใหม่

(Counseling for Teachers Development in New Era)

จำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด

6 ชั่วโมงเรียนรู้

จำนวนชั่วโมงที่จัดการเรียนรู้

2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ระดับของเนื้อหารายวิชา

ปริญญาตรี

ระดับความยาก

เบื้องต้น

กลุ่มเป้าหมายรายวิชา

นิสิต / นักศึกษาครู ครู/ อาจารย์ นักการศึกษา / บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

ประเภทของการเรียนในรายวิชา

เรียนด้วยตนเอง

อาจารย์ผู้สอน

รองศาสตราจารย์บุหงา วชิรศักดิ์มงคล

มหาวิทยาลัยนเรศวร

e-mail : nu.hr.mooc@thaicyberu.go.th

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมายหลักการแนวคิดและความจำเป็นของการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพ ตลอดถึงกระบวนการให้คำปรึกษา ทั้งมิติการสร้างสัมพันธภาพ ปฏิบัติการใช้เทคนิค และมิติขั้นตอนจนสามารถให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นได้ทั้งในด้านการเรียนการอาชีพ การสังคมและส่วนตัว

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

LO1 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน ความหมาย องค์ประกอบ หลักการและกระบวนการของการให้คำปรึกษาเชิงวิชาชีพ

LO2 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติการในด้านการสร้างสัมพันธภาพในการให้คำปรึกษา การใช้เทคนิคการให้คำปรึกษา และขั้นตอนของกระบวนการการการให้คำปรึกษา

LO3 เพื่อให้ได้แนวทางการปฏิบัติการ การให้คำปรึกษา ทั้งด้านการศึกา การอาชีพ สังคมและส่วนตัว

การวัดประเมินผล เกณฑ์การให้คะแนน

ผู้เรียนต้องทำแบบทดสอบผ่านอย่างน้อยร้อยละ 70

 

 

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  nu012
 2. Classes Start

  May 10, 2018
 3. Classes End

  Sep 15, 2018
 4. Estimated Effort

  2 Hr/Week