Skip to main content

Test Account

Enrollment is Closed

บล็อกเชนเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก ไม่ยากอย่างที่คิด

About This Course

เทคโนโลยี บล็อกเชน เป็นเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนโลก เปิดโอกาส ให้ผู้คนในโลกใบนี้ มีความเสมอภาค เท่าเทียม มีโอกาสใหม่ๆ เพิ่มเข้ามา ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ นอกจากนี้ เงินดิจิทัล (Cryptocurrency) กำลังเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมการเงิน อย่างรุนแรง วิชานี้ จะนำเสนอ เทคโนโลยี Blockchain ตั้งแต่แนวความคิด หลักการ ที่จะทำให้เข้าใจเทคโนโลยีเบื้องหลังสกุลเงินดิจิทัลอย่างบิทคอยน์หรืออีเธอเรียม ตลอดจน โอกาสในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี นี้ในธุรกิจต่างๆมได้เปรียบเหนือคู่แข่งในการแข่งขันทางการตลาด และผลประโยชน์ทางธุรกิจด้านอื่นๆ


วิชานี้จึงเหมาะสมกับ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ นักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์ระบบ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป

Course Staff

/assets/courseware/v1/32e620ed572efbff554547fceaf0fbc0/asset-v1:RSU+RSU003+2018_T2+type@asset+block/chetneti_Photo.jpg

ผศ. ดร. เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน

คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

email: chetneti@rsu.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา : 10 ชั่วโมงการเรียนรู้
เวลาในการศึกษาต่อสัปดาห์ : 2 ชั่วโมงการเรียนรู้ (เรียนแบบออนไลน์ 100%)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : เรียนด้วยตนเอง
กำหนดการสอน :  เนื้อหาทั้งสิ้น 5 บท โดย 1 บทใช้เวลาเรียน 2ประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้ เอกสารประกอบการสอน กรณีศึกษา
และแบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : ภาษาไทย
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : -
คุณสมบัติผู้เรียน : สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานทั่วไป
สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ : 
 • 1 อธิบาย ความหมาย และคุณสมบัติ ของ เทคโนโลยี บล็อกเชนได้
 • 2 อธิบาย ผลกระทบ ปัจจัยสนับสนุน และ ประโยชน์ของ เทคโนโลยี บล็อกเชนได้
 • 2 อธิบายหลักการทำงานของ บิทคอยน์ และ สกุลเงินดิจิทัล อื่นๆ ได้
 • 3 อธิบาย วิธีการสร้างธุรกิจรุ่นใหม่ด้วยการใช้ Smart Contract (Blockchain 2.0)
 • 4 อธิบาย และเข้าใจ การนำเทคโนโลยี Blockchain ไปใช้ในธุรกิจต่างๆ
 • รายวิชานี้เหมาะสมกับ :  นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
  เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร (หากมี): ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็คทรอนิกส์ (ถ้ามี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลารปรเมินไม่น้อยกว่า 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม


  ปฏิทินการสอน

  1 มกราคม 2563

  • แนะนำรายวิชา
  • แนะนำรายวิชา และทำกิจกรรมก่อนการเรียนรู้
  • แบบสอบถามก่อนเริ่มเรียน
  • แบบทดสอบความรู้เบื้องต้นก่อนเริ่มเรียน
  • แนะนำวิชาและบทเรียนออนไลน์ / ทำความรู้จักเพื่อนร่วมเรียน (Discussion)
  • บทที่ 1:  ความหมายและความสำคัญของ Blockchain
  • 1.1 ความหมาย และ ความจำเป็นของ Blockchain
  • 1.2 คุณสมบัติของ BlockChain
  • 1.3 ประโยชน์ของ BlockChain
  • 1.4. หลักการทำงานของ Blockchain
  • 1.5. พัฒนาการของ Blockchain
  • แบบฝึกหัดหลังเรียน
  • บทที่ 2: ผลกระทบ และ การประยุกต์ใช้งาน เทคโนโลยี Block Chain
  • 2.1 อุตสาหกรรมที่ “Blockchain” จะเข้ามาเปลี่ยนแปลง
  • 2.2. การประยุต์ใช้ Block Chain และ กรณีศึกษาต่างๆ
  • 2.3. บทวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจ และผลกระทบในด้านต่างๆ
  • แบบฝึกหัดหลังเรียน
  • บทที่ 3: อีเธอเรียม (Ethereum) และ Smart Contract
  • 3.1 หลักการทำงานของ อีเธอเรียม (Ethereum)
  • 3.2 ความแตกต่างระหว่าง Proof of Work และ Proof of Stake
  • 3.3 ความหมาย และ หลักการทำงานของ Smart Contract
  • แบบฝึกหัดหลังเรียน
  • บทที่ 4: คริปโตเคอเรนซี่ (cryptocurrency)
  • 4.1 ความหมายของ Crptocurency
  • 4.2 เงินสกุลใหม่
  • 4.3 Consensus Blockchain Consensus Protocol
  • 4.4 สกุลเงินดิจิตอล 'ไลบรา' (Libra)
  • แบบฝึกหัดหลังเรียน
  • บทที่ 5: บิตคอยล์ (Bitcoin)
  • 5.1 ความเป็นมาของบิทคอยน์
  • 5.2 ความหมายและสถานะทางกฎหมายของบิทคอยน์
  • 5.3 หลักการทำงาน
  • 5.4 การขุด (Mining)
  • 5.5. มูลค่าของบิทคอยน์
  • 5.6 จุดเด่น ของ บิทคอยน์
  • 5.7 สภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการใช้เงินสกุลดิจิทัลในประเทศไทย
  • 5.8.มาตรการกำกับดูแลบิทคอยน์
  • แบบฝึกหัดหลังเรียน

  เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

  พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

   
  Office of Online Education at RSU
   
  Rangsit University
   
  CC-BY-NC-SA