Skip to main content

อาหารอาเซียน (ASEAN FOOD) SDU-MOOC

เกี่ยวกับรายวิชา

การประกอบอาหารของประเทศกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) หรือรายวิชา อาหารอาเซียน จัดทำเป็นรายวิชาเรียนรู้ตามอัธยาศัย

กลุ่มประเทศต่าง ๆ ใน AEC แต่ละประเทศจะมีวิธีปรุงอาหารแตกต่างกันออกไป เรื่องอาหารถือเป็นเรื่องสำคัญในการสร้างประชาคมอาเซียนเพราะจะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างรัฐสมาชิกเรื่องการผลิตอาหาร การปรุงอาหาร การถนอมอาหาร ภูมิปัญญาด้านการประกอบอาหารของชาวอาเซียนไม่แพ้ภูมิภาคใดในโลก อาหารชนิดใดจะเป็นที่ขึ้นชื่อและได้รับความนิยม จนอาจกล่าวได้ว่าเป็นอาหารประจำชาติของ 10 ประเทศอาเซียน มาเรียนรู้ได้ในรายวิชานี้

จำนวนชั่วโมงการเรียนรู้ทั้งหมด 10 ชั่วโมงการเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.ผู้เรียนสามารถอธิบายความแตกต่างของวัฒนธรรมการรับประทานอาหารของแต่ละประเทศได้

2.ผู้เรียนสามารถบอกชื่อและวิธีทำอาหารซึ่งเป็นที่นิยมของแต่ละประเทศไทย

3.ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของอาหารแต่ละประเทศได้

คุณสมบัติผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเพศทุกวัย / รักในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับ AEC / มีใจรักและชื่นชอบการรับประทานอาหาร

ทีมอาจารย์ผู้สอน

Course Staff Image #1

เจ้าหน้าที่ TCU

*เปิดเป็นรายวิชาเรียนตามอัธยาศัย ดูแลรายวิชาโดยเจ้าหน้าที่ TCU

020395673 e-mail: staff@thaicyberu.go.th

เกณฑ์การวัดผลและประเมินผลในรายวิชา

เข้าครบทุก Unit ร่วมทำกิจกรรมอย่างน้อย 70 %

cc

Creative common สัญญาอนุญาตสิทธิ์

“สื่อการสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Thai MOOC (thaimooc.org) และเผยแพร่ภายใต้สัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบ Creative Commons ด้วยเงื่อนไข CC BY NC SA”

 1. Course Number

  sdu001
 2. Classes Start

  Jan 31, 2016
 3. Classes End

  Feb 01, 2030
 4. Estimated Effort

  1.00
Enroll