Skip to main content

SANDBOX for SPU Courses

Enrollment is Closed

สุดยอดคัมภีร์แนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล
จากวิทยากรระดับประเทศ

เริ่มสอน 1 มกราคม 2563
** ลงทะเบียนเพื่อจองที่เรียนกันได้เลย **

SPU007 Course Banner

 


รายวิชา

สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล
The Ultimate Business Concepts
in Digital Era

คำอธิบายรายวิชา

พัฒนารายวิชาโดย 

ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา อาจารย์ศิระ สัตยไพศาล และ  ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง
และทีมคณาจารย์รับเชิญ จาก คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แหล่งที่มาของการค้นหาแนวคิดทางธุรกิจ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลเบื้องต้น แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจ  เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล  ระบบการผลิต และการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (e-Fullfillment) โมเดลธุรกิจยุคดิจิทัลธุรกิจในรูปแบบของ Startup และธุรกิจในรูปแบบของ Fintech ในยุคดิจิทัล รวมถึงหลักการของกุญแจสู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง

คณาจารย์ผู้สอน

SPU007 Teaching Team

คณาจารย์ผู้สอนหลัก
ดร.ณัฐธยาน์ ตรีผลา   อาจารย์ศิระ สัตยไพศาล   ดร.มุกดาฉาย แสนเมือง

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ข้อมูลเพิ่มเติม

เวลาในการศึกษา : 

- 10 ชั่วโมงการเรียนรู้

เวลาในการศึกษา ต่อสัปดาห์ : - 2 ชั่วโมงการเรียนรู้
- เรียนแบบออนไลน์ 100%
- เรียนตามอัธยาศัย (Self-Paced Learning)
ประเภทของการเรียนในรายวิชา : - เรียนด้วยตนเอง และเป็นการเรียนรู้ตามอัธยาศัย
กำหนดการสอน : - วันพุธที่ 1 มกราคม - วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563
- เนื้อหาทั้งสิ้น 10 บท (เรียกว่า 10 ชั่วโมงเรียนรู้)
- ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัย
- ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาเรียนของตนได้
- แนะนำว่า ในการเรียนรู้ 1 บท ผู้เรียนจะสามารถใช้เวลาศึกษาได้ภายใน 1-2 ชั่วโมง หรือตามที่ผู้เรียนสะดวก
- รายวิชานี้ ควรจะใช้เวลาเรียนไม่เกิน 5 สัปดาห์ ไม่รวมแนะนำรายวิชาและการทำข้อสอบประมวลความรู้
ค่าธรรมเนียมการเรียน : - ไม่มี
สื่อการเรียนรู้ : - วีดิทัศน์สื่อการเรียนรู้
- เอกสารประกอบการสอน (เว็บลิงก์) และ
- แบบทดสอบที่ใช้ในการเรียนการสอน
ภาษาหลักของสื่อการสอน : - ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเบื้องต้น
ระดับความยากง่ายของเนื้อหา : - ระดับเบื้องต้น
ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี : - ความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจระดับพื้นฐาน
คุณสมบัติผู้เรียน : - มีความสนใจในแนวคิดธุรกิจในยุคดิจิทัล
รายวิชานี้เหมาะสมกับ : - เจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร พนักงาน นิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา / นักเรียน / ประชาชนทั่วไป
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการเริ่มสร้างธุรกิจใหม่เบื้องต้นได้ถูกต้อง

2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ถูกต้อง

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายโมเดลธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ถูกต้อง

4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการของกุญแจสู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ถูกต้อง

เกณฑ์การผ่านวิชา และได้ใบประกาศนียบัตร : - ผู้เรียนได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (หากมี) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมผ่านการวัดผลทั้งหมด และได้ผลการประเมินเกิน 70% โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ประมวลรายวิชา : - ประมวลรายวิชา (PDF)

ปฏิทินการสอน

เปิดสอน :

วันพุธที่ 1 มกราคม 2563

วันสุดท้ายของ การเรียนการสอน การทำกิจกรรม แบบทดสอบ และข้อสอบทั้งหมด :

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

 


เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

พัฒนาในกรอบความร่วมมือของ เครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

 

School of Business Administration at SPU
Office of Online Education at SPU

 

 

 

cc-by-nc-sa