Skip to main content

เทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ | Shooting techniques for Public Media

รายวิชาเทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ


 เพื่อให้เข้าใจการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมสำหรับการถ่ายภาพแบบสื่อสาธารณะ ข้อกำหนด และมาตรฐานด้านเทคนิคการถ่ายภาพแบบสื่อสาธารณะ อาทิ การถ่ายภาพอาชญากรรม/ผู้ต้องหา/ชุมนุมประท้วง/ความรุนแรง, การถ่ายภาพญาติผู้เสียชีวิต, การถ่ายภาพผู้เสียชีวิต, การถ่ายภาพแบบไม่มีโฆษณาแฝง, การถ่ายภาพเด็กและเยาวชน และการถ่ายภาพผู้ป่วย

bar

จำนวนชั่วโมงเรียนรู้ทั้งหมด 3 ชั่วโมงเรียนรู้ (จำนวนชั่วโมงสื่อวีดิทัศน์ 2 ชั่วโมง)

bar

1. อธิบายเทคนิคการถ่ายภาพในแบบสื่อสาธารณะ
2. อธิบายวิธีการผลิตสื่อให้ได้คุณภาพ
3. อธิบายมาตรฐานของการถ่ายภาพแบบสื่อสาธารณะ

bar

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ที่สนใจสามารถเรียนได้

bar

เข้าทำแบบทดสอบก่อนเรียน กิจกรรมในบทเรียน แบบทดสอบระหว่างเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน
ผู้เรียนมีคะแนนรวมทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 70% ถือว่าผ่านเกณฑ์เพื่อรับประกาศนียบัตรในระบบได้

bar
Course Staff Image

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหลัก

นาย ปรีชาพล อินทรโชติ
ตำแหน่ง : ผู้จัดการกลุ่มสร้างสรรค์ภาพข่าว
email : thaipbsmooc@gmail.com

cc
Enroll